Allotjament de webs

Normativa de l'allotjament de webs sota al servidor ciutadà rubidigital.cat

Per poder completar la sol·licitud cal llegir i acceptar aquesta normativa; si no, no és podrà cursar la sol·licitud. L'Ajuntament de Rubí entendrà que tota sol·licitud rebuda accepta la normativa.

L'Ajuntament ofereix

 1. Un espai de fins a 20 megabytes en un servidor d'Internet per a l'allotjament gratuït del web de l'entitat.
 2. L'adreça del web tindrà el següent format: www.rubidigital.cat/nomdemanat. Només s'allotjarà un web per entitat.
 3. El web es mantindrà actiu mentre l'entitat estigui registrada en el REC, i sempre que l'entitat respecti els compromisos descrits en l'apartat "L'entitat assumeix".
 4. Per tal de fer el manteniment del web:
  • en el cas que s’utilitzi un editor de webs convencional, tipus Dreamweaver, Frontpage o Joomla, l'Ajuntament comunicarà al correu electrònic del sol·licitant el compte d'accés FTP, el nom d'usuari i la contrasenya.
  • en el cas que s’utilitzi els gestor de continguts de l'Ajuntament, es facilitarà l'adreça del gestor i un nom d’usuari i una contrasenya per accedir-hi.
 5. A més de les pàgines confeccionades amb editors de webs convencionals, com ara el Dreamweaver, el Frontpage, Joomla o amb el gestor de continguts de l'Ajuntament, el servidor en què s'allotjaran els webs suporta pàgines dinàmiques programades en  HTML i PHP 5.1.x i bases de dades Access sobre MySQL 5.0.x, VSFTP 2.0.x i PHPMYADMIN 2.11.x.
 6. L'Ajuntament de Rubí no es fa responsable del funcionament inadequat del servei si és motivat per una configuració defectuosa o incapacitat del maquinari informàtic.

L'entitat assumeix

 1. El possible cost de la compra i/o instal·lació de programes en els equips informàtics de l'entitat.. (En el cas d’utilitzar el gestor de continguts només caldrà tenir connexió a Internet).
 2. L'entitat es compromet a utilitzar l'allotjament del seu web per a les pròpies necessitats i a no realitzar-ne directament o indirectament una explotació comercial, així com una cessió a tercers.
 3. L’entitat és l’única responsable dels continguts del web i de les conseqüències que puguin provocar. Els continguts publicats no poden violar cap regulació o llei en vigor.
 4. Els continguts de tipus racista, sexista, pornogràfic o que atemptin contra les llibertats de les persones i siguin clarament irrespectuosos suposaran la baixa immediata del web.
 5. L'entitat haurà de mantenir en la més estricta i absoluta confidencialitat, i sota la seva exclusiva responsabilitat, el compte d'accés FTP amb el nom d'usuari i la contrasenya, o el nom d’usuari i la contrasenya d’accès al gestor de continguts. Per tant, assumiran els danys i les conseqüències que es puguin derivar de la revelació d'aquestes dades, sense que l'Ajuntament de Rubí en tingui cap responsabilitat.
 6. L'entitat acceptarà aquests compromisos en el moment de sol·licitar aquest servei.

Accepto la normativa              No accepto la normativa

Pujar